Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden reparatie Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin Bel Bas computerservice als reparateur van consumentenelektronica optreedt.

Indien u gebruik maakt van onze diensten gaat u impliciet akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hieronder omschreven. Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde aangepast worden.

Klachten/Defecten

1: Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatie-opdrachtformulier zijn omschreven. Niet omschreven klachten worden niet vanzelf gerepareerd.

Prijs

2: De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de richtprijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen, de inbouwkosten, BTW en wordt vermeerderd met de eventuele verzendkosten.

Prijsopgave (particulieren)

3: Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na overleg met de klant een voorlopige prijsopgave gemaakt. Deze wordt na onderzoek van het toestel telefonisch of per mail bevestigd. De prijs wordt altijd vermeerderd met de eventuele verzendkosten indien het gerepareerde moet worden opgestuurd.

Onderzoek

4: Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

5: De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Bel Bas computerservice en betaalt dan de verzendkosten van de retourzending én onderzoekskosten. Voor reguliere reparaties rekenen wij €20,- onderzoekskosten, voor moederbord reparaties rekenen wij €35,- onderzoekskosten. Voor vochtschadebehandelingen rekenen wij €65,-.

6: Bel Bas doet geen onderzoek voor reparatie door de klant of extern servicebedrijf. Het onderzoek wordt uitsluitend gedaan met als doel een reparatie te verkopen. Ook uitsluitend voor dat doel gelden de onderzoekskosten vermeld op de site. Als een reparatie wordt aangeboden voor een ander doel (zoals reparatie door de klant zelf) dan rekenen wij €65,- per gemaakt uur.

Kwaliteit

7: Mits er niets anders is afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf aangeeft stelt Bel Bas computerservice de vervangen onderdelen ter beschikking aan de klant.

Betaling

8a: Na reparatie ontvangt de klant een bericht, telefonisch, per mail of anders, met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.

8b: Betaling kan uitsluitend met pin, overboeking of betaalverzoek. Cash betalingen worden niet geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

9: Bel Bas computerservice kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan ontstaan door onvoorziene omstandigheden (zoals inbraak, brand of waterschade), vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment van ophalen of retourzending.

Verzending

10: Bel Bas computerservice verzend uitsluitend per aangetekende verzending. Verzekerde verzending is mogelijk tegen meerprijs maar dient vooraf door de klant aangegeven te worden.

Garantie

11a: Bel Bas computerservice geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van zes maanden op de reparatie. Op sommige onderdelen telt een langere garantie. Dit staat dan duidelijk op de factuur. Deze garantietermijn gaat in op het moment van facturering van de reparatie aan de klant.

11b: Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem- , water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatie-opdrachtformulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

11c: Er wordt eveneens geen garantie gegeven op producten waar reeds door de opdrachtgever of derden aan is gewerkt. Garanties zijn niet overdraagbaar aan derden.

Garantie afhandeling

12a: Wanneer binnen zes maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, meld u dit dan zo snel mogelijk, maar altijd binnen een week nadat de klacht is ontstaan. Bel Bas computerservice zal zo snel mogelijk uw product onderzoeken en, alleen wanneer er sprake is van terechte garantie, het product kosteloos repareren.

12b: Garantie geldt alleen op de vervangen/gerepareerde onderdelen. Op apparaten met vochtschade geven wij geen garantie.

12c: Garantie vervalt als het gerepareerde onderdeel defect is gegaan door toedoen van de klant.

12d: Garantie gaat in op de factuurdatum maar wordt pas verleend na volledige betaling van de openstaande facturen.

12e: Bel Bas computerservice behoudt zich ten allen tijde het recht voor om bij conflicten garantie en dienstverlening te weigeren tot het moment dat het conflict is opgelost.

12f: Indien het vervangen onderdeel heeft gefaald binnen de garantieperiode zal het gratis vervangen of gerepareerd worden.

12g: Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie telefonisch of per mail aan de klant voorgelegd. Na akkoord zal het product gerepareerd worden en zal op de nieuwe reparatie dezelfde garantie gelden als genoemd in artikel 11.

12h: Verzendkosten binnen garantie naar Bel Bas computerservice zijn voor de klant. Verzendkosten retour naar de klant zijn voor Bel Bas computerservice.

Verlies van Data

13: Bel Bas computerservice is niet aansprakelijk voor verlies van data. Sommige reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. Bel Bas computerservice wijst hierop op de website. De klant wordt gevraagd een back-up van zijn gegevens te maken voordat hij het product aan Bel Bas computerservice opstuurt of afgeleverd. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

Niet betaalde/afgehaalde producten

14: Indien na mededeling (per mail dan wel telefonisch of anderszins) van Bel Bas computerservice aan de klant, dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van vier weken heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen c.q. op te halen, is Bel Bas computerservice gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.

Geschillen

15: Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

16: Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Bel Bas computerservice blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Waarom Bas Bellen?

24 uur service bij de meeste reparaties.
Altijd minimaal 6 maanden garantie.
Vriendelijke maar professionele reparatie.

Contact

06-43516486
Galvanistraat 60
5621HG
Eindhoven

Scroll naar boven